A4 Byens styre 2014-2017

"Borgmesterens opgaver kan opdeles i opgaverne som formand for byrådet, formand for økonomiudvalget
og som administrationens øverste daglige leder. I praksis leder borgmesteren ikke kommunen alene, men i
samarbejde med kommunaldirektøren og kommunens andre chefer. Borgmesteren skal koordinere den
kommunale virksomhed og sikre, at forvaltningen fungerer som en enhed. Borgmesteren er fuldtidsansat
politiker og har sin daglige gang på rådhuset. 

Borgmesteren forbereder og leder kommunalbestyrelsens møder. Borgmesterens opgaver er bl.a. at sende
mødeindkaldelser ud til de øvrige medlemmer af byrådet, at lave udkast til dagsorden for kommunal-
bestyrelsens møder og at være ordstyrer på byrådets møder.

At borgmesteren er formand for kommunalbestyrelsen betyder ikke, at borgmesteren kan bestemme mere
end de andre medlemmer af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsens beslutninger træffes ved stemme-
flertal, og borgmesterens stemme vejer ikke tungere end de øvrige medlemmers stemmer."
Citat fra Randers Kommunes hjemmeside www.randers.dk, sidst opdateret 24.06.2014.

Claus Omann Jensen, (V) borgmester i Randers 2014-2017

"Randers Kommune ledes af byrådet. Den daglige ledelse varetages af borgmesteren, som er udnævnt af byrådet.
Der er desuden udnævnt en 1.- og 2.-viceborgmester.
Byrådet har under sig økonomiudvalget og syv stående fagudvalg:
Børn- og skoleudvalg. Sundheds- og ældreudvalg. Miljø- og teknikudvalg.
Socialudvalg. Arbejdsmarkedsudvalg. Kultur- og fritidsudvalg. Erhvervsudvalget.
Desuden findes der en række andre udvalg under byrådet.

Borgmesteren er født formand for økonomiudvalget.
De fleste afgørelser i Randers træffes af forvaltningen på baggrund af love og retningslinier fra de politiske
udvalg og byrådet. Meget vigtige beslutninger eller beslutninger, der har store konsekvenser for den enkelte
borger, træffes dog som regel af de politiske udvalg. Overordnede spørgsmål har udvalgene ikke
kompetence til at træffe afgørelse om, og de sendes til behandling i byrådet.
Randers Kommune styres efter de paragraffer, der står i styrelsesvedtægten for kommunen og
forretningsordenen for byrådet. De er begge vedtaget af Randers Byråd.

Byrådet består af 31 medlemmer, som er valgt for en fireårig periode. Det nuværende byråd tiltrådte januar 2014."
Foto, kort og ovenstående fra den indholdsrige hjemmeside for Randers Kommune

Se Kommuner 2007 på kort og liste, også Randers Kommune. Byrådsmøderne er på Rådhuset fra 1780 i Byrådssalen.
Se også kort over Randers Kommune 2007Byens styre 2006, Byens styre 2007-13, Byens styre 2014-17 og Byens styre 2018-.
Randers har i tidens løb været styret af bl.a. Købmænd, Eligerede borgere, borgmestrene Carøe og Budtz samt Borgerrepræsentationen 1838.