A4 Byens styre 2007-13

Randers Kommune ledes af byrådet. Den daglige ledelse varetages af borgmesteren, som er udnævnt
af byrådet.
Der er desuden udnævnt en 1.- og 2.-viceborgmester.
Byrådet har under sig økonomiudvalget og seks stående fagudvalg:
Børn- og skoleudvalg. Sundheds- og ældreudvalg. Miljø- og teknikudvalg.
Socialudvalg. Arbejdsmarkedsudvalg. Kultur- og fritidsudvalg.
Desuden findes der en række andre udvalg under byrådet.

Borgmesteren er født formand for økonomiudvalget.
De fleste afgørelser i Randers træffes af forvaltningen på baggrund af love og retningslinier fra de politiske
udvalg og byrådet. Meget vigtige beslutninger eller beslutninger, der har store konsekvenser for den enkelte
borger, træffes dog som regel af de politiske udvalg. Overordnede spørgsmål har udvalgene ikke
kompetence til at træffe afgørelse om, og de sendes til behandling i byrådet.
Randers Kommune styres efter de paragraffer, der står i styrelsesvedtægten for kommunen og
forretningsordenen for byrådet. De er begge vedtaget af Randers Byråd.

Byrådet består af 31 medlemmer, som er valgt for en fireårig periode. Det nuværende byråd tiltrådte
januar 2006, hvor det fungerede som sammenlægningsudvalg. I januar 2007 fik det status af byråd.
Foto, kort og ovenstående fra den indholdsrige hjemmeside for Randers Kommune 2007.
Henning Jensen Nyhuus var borgmester frem til 31/12 2013. Byens styre 2014-17 og Byens styre 2018-.

Henning Jensen Nyhuus, (S) borgmester i Randers 2007-13

Fra 1. januar 2007 betød strukturreformen, at 275 kommuner blev til 98 kommuner og 14 amter blev til 5 regioner, så der blev større enheder til at løse
de opgaver, som staten ikke tager sig af. Se Kommuner 2007 på kort og liste.
Randers og en del af oplandet dannede en ny Randers Kommune med ny borgmester og nyt byråd, der sammen med forvaltningen fører arbejdet videre
som beskrevet ovenfor. Se kort over Randers Kommune 2007. Byrådsmøderne er i Byrådssalen 2006, hvor Byens styre 2006 og andre mødtes før.
Randers har i tidens løb været styret af bl.a. Købmænd, Eligerede borgere, borgmestrene Carøe og Budtz samt Borgerrepræsentationen 1838.